Netwerk SaRA  / Netwerkoverleg
Netwerkcomité
Het netwerkcomité is de motor van netwerk SaRA. Het bepaalt de missie, visie en strategische doelstellingen. Het is de verbinding tussen de partners onderling en aanspreekpunt voor de overheden.
Strategische themagroepen
Thematische groepen die concrete strategische doelstellingen realiserenStuurgroepen netwerkprojecten
Structurele themagroepen behartigen bepaalde onderwerpen gedurende een lange periode


Netwerkplatform functie 1
Promotie, preventie, vroegdetectie, vroeginterventie, ambulante diagnostiek en behandeling


Netwerkplatform functie 2
Outreachende hulpverlening in de thuisomgeving


Netwerkplatform functie 3
Sociale inclusie, rehabilitatie en herstelgerichte zorg


Netwerkplatform functie 4
(Semi-)residentiële diagnostiek en behandeling


Netwerkplatform functie 5
Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is
Trialoog

 
Doelstellingen
Finaliteit van deze groep is om participatie en ervaringsdeskundigheid uit te bouwen / te voeden binnen het netwerk. Enkele uitgangspunten hierbij zijn: een sterke link met de activiteiten onder de vleugels van het overlegplatform (OGGPA), zowel vertegenwoordiging in de groep van naasten en cliënten, betrokkenheid van hulpverleners/netwerkcoördinatoren, uitwerken van gerichte acties en adviezen rekening houdend met de beschikbare inzet van de deelnemers.  
Voorzitter
Deze themagroep heeft geen voorzitter. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinatoren:  
Documenten
De verslagen van de groep “Trialoog” vindt u weldra hier – in opbouw.  
Samenstelling
Similes, Uilenspiegel, OP WEGG, HOP-werking, ervaringsdeskundigen vanuit cliëntperspectief, ZG Multiversum, PC Bethanië .
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.