Schrijf je HIER in op de nieuwsbrief.

24/11/2021

Praten over zelfmoord? Van Levensbelang - Vormingsaanbod Suïcidepreventie

Praten over zelfmoord? Van levensbelang.  Als je werkt met kwetsbare personen, is de kans groot dat je wel eens wordt geconfronteerd met het thema zelfmoord. De suïcidepreventiewerking van de CGG wil jou hierbij zo goed mogelijk ondersteunen en biedt daarom ook in het voorjaar van 2022 een mooi vormingsaanbod aan, met zowel eendaagse als meerdaagse vormingen. Het volledige vormingsaanbod vind je hier. Liever een vorming op maat van jouw team? Of wil jouw team of organisatie een suïcidepreventiebeleid uitwerken? Contacteer de werking vrijblijvend voor informatie via 03 620 10 20 of charlotte.aertsen@andante.be Je kan ook terecht bij de werking voor een telefonisch of online consult. Zorgverleners kunnen hier in gesprek gaan met een medewerker die raad biedt en mee nadenkt over volgende stappen. Je kan voor een consult de suïcidepreventiewerking tijdens de kantooruren bereiken op het nummer 03 620 10 20 of per mail (charlotte.aertsen@andante.be).
24/11/2021

SaRA zoekt lokale coördinator psychologische functies in de eerste lijn

GGZ-netwerken SaRA en PANGG zijn op zoek naar lokale coördinatoren voor het mee uitdenken en realiseren van een laagdrempelig psychologisch zorgaanbod.
De netwerken GGZ en eerstelijnszones willen meer samenwerken om het geestelijke zorgaanbod dichter bij de burger te brengen, i.h.k.v. de RIZIV-conventie ‘financiering van psychologische functies in de eerste lijn’. De implementatie van de conventie, die geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wil maken en dichter bij de leefomgeving van de burger wil brengen, in samenwerking met de actoren in de eerste lijn, gebeurt via:
 • Het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische zorg door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, de huisarts, het geïntegreerd breed onthaal/OCMW/CAW, verpleegkundigen, apothekers… alsook scholen en bedrijven);
 • Het voorzien in een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg (met integratie van de gespecialiseerde functie door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, CGG, (kinder)psychiaters, …) op het niveau van de eerstelijnszone.
Als lokale coördinator realiseer je zowel taakgerichte (resultaten en voortgang), procesgerichte (samenwerkingsklimaat en onderlinge relaties) als strategische (richting bepalen en diplomatisch handelen) opdrachten:
 • Je draagt de filosofie van de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg en van de overeenkomst uit;
 • Je stimuleert multidisciplinaire samenwerking op alle niveaus om zo tot meer effectieve zorg te komen. Je stelt hiervoor een een strategisch plan op;
 • Je stimuleert interdisciplinaire samenwerking tussen actoren geestelijk gezondheid en welzijn;
 • Je ondersteunt de uitbouw en consolidatie van (bestaande) lokale intersectorale samenwerkingsverbanden en connecteert maximaal met reeds bestaand zorgaanbod;
 • Je organiseert en faciliteert efficiënt en effectief overleg tussen stakeholders via relevante overlegstructuren;
 • Je fungeert als liaison
  • tussen de verschillende organisatieniveaus
  • tussen het beleid van het netwerk GGZ en de lokale intersectorale samenwerkingsverbanden;
 • Je werkt nauw samen met de betrokken overheden. Je neemt hiervoor deel aan georganiseerde opleidingen/intervisie- en feedbackmomenten;
 • Je creëert een draagvlak bij de stakeholders voor de toekomstige veranderingsprocessen. Je zorgt hierbij voor connectie tussen de verschillende fases van verandering. Je stelt vanaf de start de nodige visie op rond verandering. Je analyseert de impact, formuleert de nodige doelen en je evalueert steeds kritisch het proces.
 • Je brengt het lokale GGZ aanbod en GGZ noden in kaart en actualiseert dit permanent zodat ze op elkaar afgestemd kunnen worden;
 • Je hebt voortdurend aandacht voor een transparante communicatie naar alle betrokken actoren van de geplande en genomen processtappen en ondersteunt het communicatiebeleid hierin;
 • Je coördineert de operationele en administratieve organisatie van de psychologische functies;
 • Je werkt nauw samen met de netwerkcoördinatoren en het team binnen SaRA en PANGG (andere lokale coördinatoren, communicatie- en beleidsmedewerker…).
De volledige vacature vind je hier. Solliciteren kan tot 8 december.
18/11/2021

ZNA Sint-Erasmus zoekt maatschappelijk werker

Voor haar sociale dienst is ZNA PAAZ Sint-Erasmus tijdelijk op zoek naar een enthousiaste voltijdse collega. Ben jij iemand die vlot met andere mensen kan werken en een passie heeft om hulp te bieden aan mensen? Dan is deze job misschien iets voor jou! Je komt terecht in een dynamisch team waar collegialiteit hoog in het vaandel wordt gedragen. Betrokkenheid, initiatief nemen en respect zijn belangrijke waarden in dit team. Meer weten? De volledige vacature vind je hier.
18/11/2021

Ondersteuning voor kwetsbare Antwerpse jongeren

Stad Antwerpen biedt aan jongeren tussen 18 en 25 extra ondersteuning als ze zich door de crisis in een moeilijke situatie bevinden, met behulp van extra financiële middelen die de federale regering ter beschikking stelt voor hulp aan jongeren en studenten tot en met 31 december 2021. De Antwerpse steun spitst zich toe op vier domeinen: wonen, geestelijke gezondheidszorg, mobiliteit en e-inclusie. Hieronder vind je alle informatie van de Stad Antwerpen.   Wie komt in aanmerking? Enkel meerderjarige jongeren en studenten tot en met 24 jaar die: • een (gezins-) inkomen onder het referentiebudget voor een menswaardig inkomen (REMI-norm) hebben. Dat is het minimumbudget dat je nodig hebt om een menswaardig leven te leiden. Recht op leefloon is niet nodig. • een geldige verblijfsvergunning hebben; • alleenstaand, samenwonend of gezinshoofd zijn; • wel of geen klant bij stad/OCMW Antwerpen zijn; • gevolgen ondervinden van de coronacrisis; • hun gewoonlijke hoofdverblijfplaats in Stad Antwerpen hebben. Let op: voor studenten geldt dit niet. Het OCMW van de gemeente waar de student is ingeschreven (hoofdverblijfplaats) op het ogenblik van de hulpvraag is bevoegd. Welke steun bieden we? De Antwerpse steun spitst zich toe op vier domeinen: wonen, geestelijke gezondheidszorg, mobiliteit en e-inclusie. Verschillende steunmaatregelen zijn mogelijk. Enkele voorbeelden:
 • Dak- of thuisloze jongeren die een duurzame woning vinden kunnen een extra tussenkomst krijgen voor hun huurwaarborg.
 • Wie psychologische hulp nodig heeft, krijgt een deel van de kosten terugbetaald.
 • Om jongeren te ondersteunen bij hun studies of de zoektocht naar werk, kunnen ze een tussenkomst vragen bij de aankoop van een laptop of voor hun internetfactuur.
Een tussenkomst in de kosten voor het halen van een rijbewijs, een abonnement voor het openbaar vervoer of de aankoop van een fiets is ook mogelijk. Hoe meld je jongeren aan? Je kan alle jongeren aanmelden met een concrete financiële hulpvraag door de coronacrisis die een (gezins)-inkomen onder het referentiebudget hebben. De maatschappelijk werker bekijkt elke hulpvraag van de jongere op maat en voert een individueel sociaal onderzoek uit. Heeft de jongere al een vaste maatschappelijk werker bij ons? Neem dan contact op met de maatschappelijk werker om de situatie van de jongere te bespreken. Heeft de jongere nog geen vaste maatschappelijk werker? Vul dan dit doorverwijsformulier in. Volg deze stappen: 1. Duid aan ‘ik vraag hulp aan voor mijn cliënt’. 2. Doorloop en beantwoord de bijkomende vragen. 3. Vink bij hulpvraag ‘Zoom 1825’ aan (klik op 'meer tonen' onderaan). 4. Lever in het open tekstvak en via de bijlages zoveel mogelijk concrete info en documenten aan: • bewijs (gezins)inkomen van de jongere • kopie van e-ID • beschrijving van de individuele hulpvraag • korte beschrijving van de situatie van de jongere • het gevolg dat de jongere ondervindt door COVID-19 • facturen en/of betaalbewijzen van de gevraagde kosten (als die al beschikbaar zijn) Belangrijk: • Stuur nooit jongeren fysiek naar het sociaal centrum. • Ben je van plan om een jongere toe te leiden? Check eerst de info in het draaiboek en de veelgestelde vragen. • Verspreid deze info ook gerust binnen je eigen netwerk. Vragen? Check eerst of je vraag niet tussen de veelgestelde vragen (zie FAQ in het draaiboek) staat. Is dat niet het geval? Mail dan naar ZOOM18_25@antwerpen.be.
10/11/2021

Kennismaking met HerstelAcademie SaRA - Roadshow!

HerstelAcademie SaRA is al enkele jaren een erg gewaardeerde speler binnen Netwerk SaRA. De organisatie biedt cursussen over leven met een psychische kwetsbaarheid. Om haar aanbod dichter bij de burger te brengen, organiseert HerstelAcademie SaRA een roadshow, waarbij mensen kennis kunnen maken met de werking en haar gevarieerde cursusaanbod. De roadshow strijkt in november en december neer op verschillende plekken en richt zich op iedereen met een interesse in psychisch welzijn: cursisten, hulpverleners, doorverwijzers, familie, betrokkenen, etc. Tijdens de Roadshow nemen lesgevers en cursisten kort het woord. Daarna is er tijd voor vragen en ontmoeting. De roadshow landt op de volgende momenten:
 • ELZ Noord-Antwerpen: 17 november om 17u (Het Witvenlokaal, Witvenstraat 57, Hoevenen)
 • ELZ Antwerpen Oost: 18 november om 17u (Buurthuis Dinamo, Ten Eekhovelei 337, Deurne). Meer info.
 • ELZ Zora: 9 december om 14u (CC Mortsel, Heilig Kruisstraat 16 Mortsel). Meer info.
 • ELZ Voorkempen: 15 december om 18u30 (n.t.b.)
Meer lezen over de HerstelAcademie Roadshow en inschrijven kan hier.
10/11/2021

Multiversum zoekt hoofdverpleegkundige psychosezorg en bipolaire problematiek

Multiversum zoekt een hoofdverpleegkundige voor de afdeling Narrante 1, binnen de cluster psychosezorg en bipolaire problematiek. Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. Ze zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. Narrante biedt behandeling voor (jong)volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid of een bipolaire problematiek via residentiële opname of binnen het daghospitaal. Heb je zin om een interdisciplinair team aan te sturen en mee te waken over de organisatie, continuïteit en kwaliteit van zorgverlening? Bouw je graag mee aan een positief werkklimaat, waarin ruimte is voor het ontwikkelen en coachen van teamleden? Dan is de functie van hoofdverpleegkundige psychosezorg en bipolaire problematiek misschien wel iets voor jou! De volledige vacature vind je hier. Solliciteren kan tot 11 december.
10/11/2021

Familie Impact! Antwerpen - 26/11

Similes en Familieplatform organiseren op vrijdag 26/11 'Familie Impact!,' een moment voor uitwisseling tussen familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (locatie: Scoutshuis Antwerpen, Wilrijkstraat 45, 2140 ANTWERPEN). Met Familie Impact! brengen Similes en Familieplatform familie en naasten bijeen die mee willen nadenken over een familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid. Er wordt in iedere provincie drie keer per jaar een moment georganiseerd. Op het programma staan telkens een spreker of good practice, het uitwisselen van ervaringen en het delen van bezorgdheden  om zo samen aan een sterk familiebeleid in de GGZ te werken. Op de bijeenkomst op 26/11 geeft Daisy Nauwelaers van het Familieplatform uitleg over de Familiereflex. Daarna wordt er gebrainstormd over een goede familiestart. Er wordt toegewerkt naar een lijst met aanbevelingen. Meer info over Familie Impact! op 26/11 vind je hier.
27/10/2021

Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie op 19 november

Op vrijdag 19 november vindt de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie plaats in Gent én online. Tijdens deze gezondheidsconferentie wordt het voorstel tot gezondheidsdoelstelling en actieplan gepresenteerd, om zo richting te geven aan het beleid voor de komende jaren. In de voormiddag wordt er een wetenschappelijke uiteenzetting gegeven over zelfdoding en suïcidepreventie en het traject dat werd doorlopen om het actieplan en de doelstelling te formuleren. In de namiddag wordt het 3e Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie voorgesteld en neemt minister Wouter Beke het woord over het voorstel van de Gezondheidsdoelstelling Suïcidepreventie. Als afsluiter is er een netwerkmoment voor alle deelnemers. Meer info over de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie vind je hier. Inschrijven kan hier tot 10 november.
27/10/2021

Symposium: geïntegreerde zorg en ondersteuning in Vlaanderen

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) organiseert op 30 november een online symposium over geïntegreerde zorg en ondersteuning in Vlaanderen in samenwerking met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Na een plenair gedeelte, waarin minister Wouter Beke, onderzoekers aan KULeuven en anderen het woord nemen, gaan deelnemers met onderzoekers en experten in gesprek tijdens vier workshops rond vier verschillende thema's. Meer info over het online symposium vind je hier. Inschrijven kan via deze link.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en updates.

In samenwerking met

Federale & Vlaamse Overheid – http://www.psy107.be/

Vlaamse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid provincie Antwerpen – https://www.overlegplatformgg.be/