Netwerk SaRA  / Vacatures

Bethanië zoekt Verantwoordelijke maatschappelijk herstel in ggz

Als verantwoordelijke maatschappelijk herstel in ggz bouw je binnen Bethanië de verschillende herstelgerichte werkingen verder uit. Onder andere het aanbod ontmoeting en activering, beeldvormingsproject, herstelacademie, vrijwilligerswerking ...
  • Je werkt hiervoor actief samen met patiënten en hun context, collega's en zorgpartners van Bethanië. Je neemt deel aan verschillende overlegmomenten, netwerken en werkgroepen, zowel binnen als buiten Bethanië
  • Je geeft leiding aan en coacht de verantwoordelijken en coördinatoren die werken rond maatschappelijk herstel (onder andere coördinator ontmoeting en activering, verantwoordelijke VLOT, coördinatoren vrijwilligerswerk …)
  • Je volgt verschillende indicatoren, cijfers, beleidsplannen… op en zorgt voor de realisatie van beleidskeuzes
  • Je volgt de beschikbare middelen en budgetten op
  • Je legt verantwoording af aan de directeur patiëntenzorg
Check de vacature!

Zorggroep Multiversum zoekt Ervaringswerker Mobiel Psychiatrisch Team

Binnen Zorggroep Multiversum is er een team van ervaringsdeskundigen samengesteld die op verschillende campussen en clusters actief zijn. Het Mobiel Psychiatrisch Team is operationeel in het Antwerpse en biedt behandeling en begeleiding in de thuiscontext aan mensen vanaf 18 jaar die in deze zorgregio wonen. Voor dit Mobiel Psychiatrisch Team zijn we op zoek naar een enthousiaste thuisbegeleider ervaringswerker met een hart voor de GGZ. Lees hier de volledige vacature!

ZNA zoekt Verpleegkundige Mobiel Psychiatrisch Team (tijdelijk)

In het kader van de hervorming en vermaatschappelijking van de GGZ is ZNA op zoek naar een medewerker voor het mobiel psychiatrisch team voor langdurige zorg. Het team is actief in de kernstad Antwerpen en biedt behandeling en begeleiding in de thuissituatie en probeert hierdoor opname vermijdend of verkortend te werken. Het zorgaanbod is gericht op volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Als verpleegkundige mobiel psychiatrisch team biedt je begeleiding en behandeling in de thuisomgeving van volwassen cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en zijn netwerk. Je bevordert mee de deskundigheid inzake psychosociale en geestelijke gezondheidszorg bij de verschillende betrokken partijen rond de cliënt. Graag meer weten? Bekijk de vacature hier.

ZNA zoekt Psychologisch Consulent Mobiel Psychiatrisch Team

In het kader van de hervorming en vermaatschappelijking van de GGZ is ZNA op zoek naar een medewerker voor het mobiel psychiatrisch team voor langdurige zorg. Het team is actief in de kernstad Antwerpen en biedt behandeling en begeleiding in de thuissituatie en probeert hierdoor opname vermijdend of verkortend te werken. Het zorgaanbod is gericht op volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Als psychologisch consulent mobiel psychiatrisch team biedt je begeleiding en behandeling in de thuisomgeving van volwassen cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en zijn netwerk. Je bevordert mee de deskundigheid inzake psychosociale en geestelijke gezondheidszorg bij de verschillende betrokken partijen rond de cliënt. Lees de vacature en solliciteer via deze link!  

PANGG0-18 zoekt Strategisch beleidsmedewerker

De netwerken GGZ en eerstelijnszones gaan meer samenwerken om het psychologisch zorgaanbod dichter bij de leefomgeving van de burger te brengen, dit in lijn met de RIZIV-conventie ‘financiering van psychologische functies in de eerste lijn’. Om dit te realiseren is PANGG0-18 op zoek naar tijdelijke versterking van de lokale coördinatie PANGG0-18, regio arrondissement Antwerpen, via de aanwerving van een strategisch beleidsmedewerker. Ontdek de vacature!  

Vacature Zorggroep Multiversum: Begeleider GGZ – Casemanager Kadans Wonen

KADANS staat voor Ketenaanpak Dak-en thuislozen Antwerpen Stad. Het project biedt huisvesting en begeleiding voor meerderjarige dak- en thuislozen uit Antwerpen met een meervoudige GGZ problematiek (o.a. middelen gerelateerde problemen). In de functie van Begeleider GGZ - Casemanager Kadans Wonen begeleid je cliënten met een ernstige, langdurige psychiatrische kwetsbaarheid in hun leefomgeving, bouw je mee aan het netwerk van de cliënt en werk je samen met relevante partners in het netwerk. Ook werk je mee aan de verdere ontwikkeling van het Kadans-Wonen concept van de stad Antwerpen. Bekijk de volledige vacature!

Vacature Zorggroep Multiversum: Individuele Coach – Jongvolwassenenwerking Veerkrachtwonen

Voor de jongvolwassenenwerking Veerkrachtwonen (VKW), is Zorggroep Multiversum op zoek naar een individuele coach/begeleider, met affiniteit voor en ervaring in het werken met adolescenten en jongvolwassenen (18 – 27 jaar). De doelgroep zijn psychisch kwetsbare jongeren in de transitieperiode van adolescentie naar volwassenheid. De begeleiding vindt plaats in een wooncontext en omvat zowel een intensief ontwikkelingsgericht traject als een groepswerking. Interesse? Lees de vacature hier!

Oost-Vlaamse netwerken GG zoeken projectmedewerker

In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en het protocolakkoord betreffende de versterking van de psychologische zorg in de eerste lijn zoeken de Oost-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid een projectmedewerker. De projectmedewerker zal, samen met het team lokale coördinatoren en de netwerkcoördinatie van de netwerken geestelijke gezondheid het implementatieproces van de conventie psychologische functies in de eerste lijn faciliteren, in een co-creatie met de drie netwerken geestelijke gezondheid en de Oost-Vlaamse eerstelijnsactoren. Lees de volledige vacature!

Oost-Vlaamse netwerken GG zoeken lokale coördinator

In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en het protocolakkoord rond de versterking van de psychologische zorg in de eerste lijn zoeken de Oost-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid (RADAR, Het PAKT en GG ADS) een lokale coördinator voor de eerstelijnszones Waasland NO, Waasland ZW en Dender. Als lokale coördinator ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de conventie psychologische functies in de eerste lijn, in co-creatie met de netwerkcoördinatoren van de 3 netwerken geestelijke gezondheid Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse eerstelijnsactoren. Ontdek de volledige omschrijving van deze vacature.

De Kruispunten zoeken psycholoog/orthopedagoog

De Kruispunten vormen een laagdrempelig inlooppunt dat kortdurende psychosociale begeleiding biedt voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar. Er is een Kruispunt in elke eerstelijnszone van het arrondissement Antwerpen. Als psycholoog/orthopedagoog onthaal je cliënten, doe je intakegesprekken en geef je advies. Ook bied je psychosociale hulpverlening en/of begeleid je groepssessies. Je werkt nauw samen in een team van hulpverleners en psychologen van verschillende organisaties om de cliënt de meest gepaste zorg te bieden of toe te leiden naar de partner/externe organisatie die dit kan bieden. Ontdek de vacature!

ZNA Sint-Erasmus zoekt adjunct afdelingshoofd PAAZ

ZNA Sint-Erasmus is op zoek naar een voltijdse adjunct afdelingshoofd voor de afdeling PAAZ voor onbepaalde duur. Het Acuut Traject volwassenenpsychiatrie is de verzamelnaam voor een aantal behandeleenheden die zich specifiek richten op de psychiatrische zorg voor patiënten met een acute psychiatrische zorgnood. Het Acuut Traject bevat onder andere een residentiële behandeleenheid, die bestaat uit een crisisdienst (EPSI) en twee behandelvloeren (PAAZ). Verder is er een ambulant/consultatieve eenheid (vrije raadpleging/psychiatrische spoedconsultatie) en een Mobiel Crisis Team Antwerpen (MCTA, een outreachend team). Als adjunct afdelingshoofd zal de focus vooral op de 2 PAAZ vloeren liggen. De functie van adjunct afdelingshoofd PAAZ omvat het ondersteunen van het afdelingshoofd teneinde het goed functioneren van de afdeling te verzekeren alsook het uitvoeren van de door het afdelingshoofd gedelegeerde taken en het vervangen van het afdelingshoofd indien nodig. De volledige beschrijving van deze uitdaging vind je hier!

ZNA Sint-Elisabeth zoekt basismedewerker mobiel psychiatrisch team transitieleeftijd

ZNA Sint-Elisabeth is op zoek naar een nieuwe basismedewerker (100%, contract van onbepaalde duur) voor haar mobiel psychiatrisch team transitieleeftijd, dat psychiatrische zorg aan huis biedt bij jongeren en jongvolwassenen (16 tot 25 jaar oud) die ernstig psychisch lijden en wiens functioneren op verschillende levensdomeinen beperkt is. Er wordt een traject van 18 maanden aangegaan, waar, in samenwerking met hun (professioneel) netwerk, wordt toegewerkt naar een verhoogd functioneren. Als basismedewerker bied je begeleiding en behandeling in hun thuisomgeving en bouw je een vertrouwensrelatie op met de patiënten en hun netwerk. Meer weten over deze boeiende uitdaging? Je vindt de volledige vacature hier!
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.