Netwerk SaRA  / Vacatures

SaRA zoekt lokale coördinator psychologische functies in de eerste lijn

GGZ-netwerken SaRA en PANGG zijn op zoek naar lokale coördinatoren voor het mee uitdenken en realiseren van een laagdrempelig psychologisch zorgaanbod.
De netwerken GGZ en eerstelijnszones willen meer samenwerken om het geestelijke zorgaanbod dichter bij de burger te brengen, i.h.k.v. de RIZIV-conventie ‘financiering van psychologische functies in de eerste lijn’. De implementatie van de conventie, die geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wil maken en dichter bij de leefomgeving van de burger wil brengen, in samenwerking met de actoren in de eerste lijn, gebeurt via:
 • Het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische zorg door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, de huisarts, het geïntegreerd breed onthaal/OCMW/CAW, verpleegkundigen, apothekers… alsook scholen en bedrijven);
 • Het voorzien in een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg (met integratie van de gespecialiseerde functie door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, CGG, (kinder)psychiaters, …) op het niveau van de eerstelijnszone.
Als lokale coördinator realiseer je zowel taakgerichte (resultaten en voortgang), procesgerichte (samenwerkingsklimaat en onderlinge relaties) als strategische (richting bepalen en diplomatisch handelen) opdrachten:
 • Je draagt de filosofie van de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg en van de overeenkomst uit;
 • Je stimuleert multidisciplinaire samenwerking op alle niveaus om zo tot meer effectieve zorg te komen. Je stelt hiervoor een een strategisch plan op;
 • Je stimuleert interdisciplinaire samenwerking tussen actoren geestelijk gezondheid en welzijn;
 • Je ondersteunt de uitbouw en consolidatie van (bestaande) lokale intersectorale samenwerkingsverbanden en connecteert maximaal met reeds bestaand zorgaanbod;
 • Je organiseert en faciliteert efficiënt en effectief overleg tussen stakeholders via relevante overlegstructuren;
 • Je fungeert als liaison
  • tussen de verschillende organisatieniveaus
  • tussen het beleid van het netwerk GGZ en de lokale intersectorale samenwerkingsverbanden;
 • Je werkt nauw samen met de betrokken overheden. Je neemt hiervoor deel aan georganiseerde opleidingen/intervisie- en feedbackmomenten;
 • Je creëert een draagvlak bij de stakeholders voor de toekomstige veranderingsprocessen. Je zorgt hierbij voor connectie tussen de verschillende fases van verandering. Je stelt vanaf de start de nodige visie op rond verandering. Je analyseert de impact, formuleert de nodige doelen en je evalueert steeds kritisch het proces.
 • Je brengt het lokale GGZ aanbod en GGZ noden in kaart en actualiseert dit permanent zodat ze op elkaar afgestemd kunnen worden;
 • Je hebt voortdurend aandacht voor een transparante communicatie naar alle betrokken actoren van de geplande en genomen processtappen en ondersteunt het communicatiebeleid hierin;
 • Je coördineert de operationele en administratieve organisatie van de psychologische functies;
 • Je werkt nauw samen met de netwerkcoördinatoren en het team binnen SaRA en PANGG (andere lokale coördinatoren, communicatie- en beleidsmedewerker…).
De volledige vacature vind je hier. Solliciteren kan tot 8 december.

ZNA Sint-Erasmus zoekt maatschappelijk werker

Voor haar sociale dienst is ZNA PAAZ Sint-Erasmus tijdelijk op zoek naar een enthousiaste voltijdse collega. Ben jij iemand die vlot met andere mensen kan werken en een passie heeft om hulp te bieden aan mensen? Dan is deze job misschien iets voor jou! Je komt terecht in een dynamisch team waar collegialiteit hoog in het vaandel wordt gedragen. Betrokkenheid, initiatief nemen en respect zijn belangrijke waarden in dit team. Meer weten? De volledige vacature vind je hier.

Multiversum zoekt hoofdverpleegkundige psychosezorg en bipolaire problematiek

Multiversum zoekt een hoofdverpleegkundige voor de afdeling Narrante 1, binnen de cluster psychosezorg en bipolaire problematiek. Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. Ze zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. Narrante biedt behandeling voor (jong)volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid of een bipolaire problematiek via residentiële opname of binnen het daghospitaal. Heb je zin om een interdisciplinair team aan te sturen en mee te waken over de organisatie, continuïteit en kwaliteit van zorgverlening? Bouw je graag mee aan een positief werkklimaat, waarin ruimte is voor het ontwikkelen en coachen van teamleden? Dan is de functie van hoofdverpleegkundige psychosezorg en bipolaire problematiek misschien wel iets voor jou! De volledige vacature vind je hier. Solliciteren kan tot 11 december.

Multiversum zoekt (kinder- & jeugd)psychiaters

Multiversum is op zoek naar geëngageerde psychiaters om hun poliklinisch aanbod voor verschillende doelgroepen mee te versterken. Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. Ze zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. Ben je (binnenkort) erkend en geregistreerd in de volwassenpsychiatrie of kinder- & jeugdpsychiatrie? Heb je ervaring met of interesse in verslavingsproblematiek met bijkomende psychiatrische co-morbiditeit, dubbel diagnose verstandelijke beperking, jongeren/adolescenten en/of algemene psychiatrie? Neem dan zeker een kijkje naar de volledige vacature. Solliciteren kan tot 14 december.
SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.